Informačná povinnosť

Informácia za obchodný deň: 19.10.2018

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., v súlade so znením § 111 zákona č. 566/2011 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) oznamuje, že počas uvedeného obchodného dňa:

  • nedošlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov,
  • nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov podľa § 28 zákona o cenných papieroch.