Dôležité!

Emitent dlhových cenných papierov (dlhopisov a investičných certifikátov) je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhového cenného papiera odovzdať Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, a.s. (NCDCP) emisné podmienky v písomnej forme v sídle NCDCP alebo ich zaslať e-mailom na adresu zoznamakcionarov@ncdcp.sk. Uvedená povinnosť sa týka aj prípadov zmeny emisných podmienok.

NCDCP zverejňuje emisné podmienky a zmeny v emisných podmienkach už vydaných emisií na svojom webovom sídle len na základe súhlasu emitentov. V prípade, že emitent takýto súhlas NCDCP neudelil, NCDCP umožní oprávnenej osobe nahliadnuť do emisných podmienok príslušnej emisie cenných papierov a na základe formálnej žiadosti jej poskytne ich kópiu.