Emisie - zoznamy akcionárov

Zoznam emitentov listinných cenných papierov

Tu nájdete priebežne aktualizovaný prehľad emitentov, ktorých zoznamy akcionárov (majiteľov listinných akcií na meno) sú vedené v NCDCP. Aplikácia umožňuje vyhľadávanie emitenta podľa identifikačného čísla organizácie (IČO). Ak chcete vidieť kompletný zoznam emitentov, kliknite na tlačítko "Zobraziť".

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov

Tu nájdete priebežne aktualizovaný zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v NCDCP. Konkrétnu emisiu možno vyhľadať podľa kódu ISIN alebo možno vyhľadať konkrétneho emitenta na základe identifikačného čísla organizácie (IČO). Kompletný zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov sa zobrazí po kliknutí na tlačítko "Zobraziť".

Identifikovanie akcionárov

Tu nájdete pokyny k poskytovaniu informácií pre emitentov zaknihovaných akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu o totožnosti svojich akcionárov s podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach vyšším ako 0,5 %.

Valné zhromaždenia

Tu nájdete pokyny k povinnosti prenosu informácií o zvolaní valného zhromaždenia akcionárov, majiteľov zaknihovaných akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.