Prevod aktív klientov NCDCP

Som klientom Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  (ďalej len „NCDCP“) a bol som informovaný o prevode aktív klientov NCDCP do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava (ďalej len „CDCP“). Čo je to prevod aktív? Týka sa to aj mňa, keďže som klientom NCDCP?

„Aktíva“ znamenajú v najširšom možnom rozsahu prípustnom podľa Zákona o cenných papieroch a Nariadenia CSDR všetky a akékoľvek aktíva, ktoré nie sú vlastnými aktívami NCDCP a ktoré NCDCP spravuje, eviduje, uschováva pre svojich klientov, a to vrátane archívu poskytnutých služieb, aktív na účtoch a vrátane registrov a evidencií. Ak ste klientom NCDCP a máte v NCDCP zriadené účty, alebo zaregistrovanú emisiu cenných papierov, alebo Vám NCDCP vedie zoznam akcionárov pri listinných akciách na meno, tieto budú prevedené na CDCP na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú uzatvorili NCDCP a CDCP.

Čo je to migrácia aktív?

Migrácia aktív znamená technickú realizáciu prevodu aktív z hlavného informačného systému NCDCP do informačného systému CDCP, vrátane účtov na ktorých sú evidované aktíva klientov, súvisiacich evidencií, registrov a zmlúv, (vrátane historických zápisov).

Z akého dôvodu sa realizuje migrácia aktív klientov NCDCP?

Migrácia aktív klientov NCDCP sa realizuje na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP podľa článku 20 odseku 5 NARIADENIA CSDR, § 101 ods. 3 Zákona o cenných papieroch a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorú uzatvorili NCDCP a CDCP. Prevod aktív je súčasťou prebiehajúceho konania vedenom Národnou bankou Slovenska o odobratí povolenia NCDCP na výkon činnosti centrálneho depozitára, a to v súlade s projektom vymedzenia jediného centrálneho depozitára na slovenskom kapitálovom trhu.

Kedy možno očakávať migráciu aktív?

Realizáciu migrácie aktív očakávame v druhej polovici 4. štvrťroka  2021. Presný termín realizácie migrácie aktív bude verejne oznámený minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom migrácie aktív.

Bude NCDCP poskytovať svoje služby do okamihu migrácie aktív?

Áno, NCDCP bude poskytovať svoje služby až do okamihu migrácie aktív do CDCP. Po uskutočnení migrácie aktív ukončí NCDCP poskytovanie svojich služieb.

Mám povinnosť niečo urobiť  v súvislosti s migráciou aktív? 

Migrácia aktív z hlavného informačného systému NCDCP do informačného systému CDCP sa uskutoční bez aktívnej účasti  klientov. Klient NCDCP nemusí vykonať žiadny úkon.

Prečo NCDCP poskytol CDCP zmluvu, ktorú mám uzatvorenú s NCDCP? 

Zmluva, ktorú máte uzatvorenú s NCDCP patrí k súvisiacej dokumentácii a je predmetom prevodu na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP. Súvisiaca dokumentácia znamená všetky knihy, spisy, databázy, registre, dokumenty, obchodné záznamy, akékoľvek materiály, korešpondenciu, správy a iné záznamy NCDCP, ktoré súvisia s aktívami, a to vrátane zmlúv, na základe ktorých NCDCP poskytuje klientom svoje služby. 

Nesúhlasím s prevodom aktív do CDCP. Aké mám možnosti? 

V takom prípade môžete ukončiť využívanie služieb NCDCP ku dňu migrácie aktív na CDCP, alebo po dni migrácie aktív môžete ukončiť využívanie služieb CDCP. Konkrétny spôsob ukončenia využívania služieb bude po dni migrácie  aktív závisieť od druhu poskytovanej služby a bude sa riadiť predpismi CDCP, najmä Prevádzkovým poriadkom.

Kto bude poskytovať služby centrálneho depozitára po migrácii aktív?

Preberajúci centrálny depozitár, CDCP, bude po dni migrácie aktív plniť povinnosti centrálneho depozitára vo vzťahu ku klientom NCDCP, ktorých aktíva boli prevedené na CDCP a bude poskytovať bývalým klientom NCDCP služby v rozsahu a za podmienok stanovených v predpisoch CDCP. 

Máme istotu, že služby po migrácií aktív budú rovnako kvalitné ako doteraz? 

Služby vykonané po migrácii aktív klientov NCDCP budú zabezpečené v rovnakej miere ako doteraz. 

Podľa § 101 ods. 2 Zákona o cenných papieroch, prvá veta, pred vydaním rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť Národná banka Slovenska preverí plnenie povinností a ďalších podmienok postupu zabezpečujúceho včasné a riadne vyrovnanie a prevod aktív klientov a účastníkov NCDCP a súvisiacej evidencie a registrov na iného centrálneho depozitára určenom v pláne na riadenie ukončenia činnosti NCDCP vypracovanom podľa Nariadenia CSDR.

CDCP ako aj NCDCP poskytujú služby na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska  v súlade s Nariadením (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 a na základe Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Z tohto pohľadu je kvalita služieb porovnateľná, avšak podmienky poskytovania služieb sa môžu mierne odlišovať. 

Mení sa cena poskytnutých služieb? 

Do dňa migrácie aktív do CDCP sa cena za poskytnutie služieb nemení. Po dni migrácie aktív sa poskytované služby budú spoplatňovať podľa aktuálneho cenníka CDCP, ktorý nájdete na stránke: 

https://www.cdcp.sk/dokumenty/cennik/

Na koho sa môžem obrátiť, ako nový klient,  v prípade záujmu o určitú službu centrálneho depozitára?  

Do dátumu migrácie aktív NCDCP si môžete vybrať zo služieb oboch depozitárov. Po dni migrácie aktív môžete využívať služby len CDCP.  

Mení sa niečo pre mňa ako klienta CDCP migráciou aktív NCDCP? 

Pre klientov CDCP sa migráciou aktív NCDCP nič nemení. Tak ako doteraz sa na poskytované služby vzťahuje aktuálny prevádzkový poriadok a cenník CDCP. 

ÚČASTNÍK

Som účastníkom NCDCP. Bude v odo mňa vyžadovaná aktívna účasť v súvislosti s pripravovanou migráciou aktív?

Pokiaľ ste účastníkom NCDCP a zároveň aj účastníkom CDCP, žiadne aktívne kroky z Vašej strany nebudú vyžadované. Migráciou aktív budú prenesené Vaše účty, zápisy na nich (vrátane historických zápisov), všetky reštrikcie, záložné práva, práva JSA a pod. do evidencie CDCP. Pokiaľ nie ste zároveň účastníkom CDCP, budete musieť v časovom predstihu požiadať o účastníctvo CDCP podľa podmienok stanovených v predpisoch CDCP. Špecifické informácie/podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po migrácii aktív bude CDCP komunikovať priamo s klientmi NCDCP v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou migrácie aktív.

Ako účastník mám zriadené účty, na ktorých sú evidované cenné papiere. Musím si po migrácii zriadiť nové účty?

Realizáciou migrácie aktív budú prevedené do evidencie CDCP všetky účty (vrátane historických zápisov), na ktorých sú evidované Vaše aktíva a aktíva Vašich klientov (účty majiteľa, držiteľské účty a klientske účty). Čísla účtov v evidencii CDCP budú totožné s číslami účtov, ktoré boli vedené v NCDCP.

EMITENT

Mám zaregistrovanú emisiu zaknihovaných cenných papierov v NCDCP, čo bude pre mňa migrácia aktív znamenať?

V procese migrácie aktív budú Vaše emisie prevedené do CDCP, vrátane historických zápisov v registri emitenta, pričom sa z Vašej strany nevyžaduje žiadna aktívna spolupráca. V prípade, že emitent bude ďalej využívať služby CDCP (predkladať nové požiadavky na služby v súvislosti s konkrétnou emisiou), bude povinný poskytnúť CDCP súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov, nakoľko všetky služby bude poskytovať CDCP podľa predpisov CDCP, najmä Prevádzkového poriadku. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po migrácii aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu. 

Naša spoločnosť uvažuje po migrácií o navýšení základného imania navýšením  počtu cenných papierov existujúcej emisie resp. vydaním novej emisie (nový ISIN).  Budeme musieť v CDCP podpisovať obdobnú zmluvu ako je „Zmluva o vedení evidencie emisie ZCP“, prípadne nový „dodatok k Zmluve o vedení evidencie emisie ZCP“ alebo postačia dokumenty, ktoré sme podpísali v NCDCP v minulosti? 

Pokiaľ budete navyšovať základné imanie formou navýšenia počtu cenných papierov v existujúcej (t.j. migrovanej emisii), budete musieť uzatvoriť s CDCP osobitnú zmluvu a následne budete môcť využívať zverejnené formuláre pre zvýšenie počtu cenných papierov v existujúcej emisii. Pokiaľ budete navyšovať základné imanie formou registrácie novej emisie cenných papierov, budete musieť uzatvoriť s CDCP štandardnú zmluvu Pre oba prípady budú platiť podmienky stanovené v predpisoch CDCP. 

V súčasnosti mi NCDCP vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, čo bude pre mňa migrácia aktív znamenať? 

V procese migrácie aktív budú Vaše zoznamy akcionárov listinných akcií na meno prevedené do CDCP, vrátane historických zápisov v zoznamoch, pričom sa z Vašej strany nevyžaduje žiadna aktívna spolupráca. Po migrácii aktív bude potrebné poskytnúť CDCP súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov, nakoľko všetky služby bude poskytovať CDCP podľa predpisov CDCP, najmä Prevádzkového poriadku. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po prevode aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu. 

Bude potrebné predložiť CDCP aktualizované „Vyhlásenie klienta o konečných užívateľoch výhod“? Po navýšení základného imania emisie migrovanej do CDCP sa údaje vydanom vyhlásení nezmenili, postačia nám dokumenty, ktoré sme odovzdali v NCDCP alebo potrebujeme nové? 

Predkladanie aktuálneho vyhlásenia o konečných užívateľoch výhod sa bude po migrácii aktív riadiť podmienkami stanovenými v predpisoch CDCP. Špecifické informácie/podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po migrácii aktív zverejní CDCP v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou migrácie aktív.

Ako splnomocnenec disponujeme plnou mocou  od emitenta na dobu neurčitú. Bude potrebné  vystaviť  nové splnomocnenie od emitenta na právne úkony realizované po migrácii pre CDCP?

Klient bude povinný predložiť CDCP nové splnomocnenie na konanie voči CDCP, pokiaľ bolo vystavené na právne úkony v NCDCP. CDCP preberá aktíva klientov NCDCP, nie je však právnym nástupcom NCDCP. 

MAJITEĽ ÚČTU

Mám  zriadený účet majiteľa cenných papierov u účastníka NCDCP alebo priamo v NCDCP. Budem potrebovať  po migrácii aktív zriadiť nový účet?

Nie. Migráciou aktív budú prenesené do evidencie CDCP všetky účty majiteľov na ktorých sú evidované aktíva klientov (vrátane historických zápisov). Čísla účtov v evidencii CDCP budú totožné s číslami účtov v NCDCP. Po prevode aktív bude potrebné poskytnúť CDCP súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov, nakoľko všetky služby bude poskytovať CDCP podľa predpisov CDCP, najmä Prevádzkového poriadku. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po prevode aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu. 

REŠTRIKCIE (ZÁLOŽNÉ PRÁVA, PRÁVA K JSA, REŠTRIKCIE K ÚČTOM A CENNÝM PAPIEROM)

Migráciou aktív budú prenesené do evidencie CDCP všetky reštrikcie (registrované záložné práva, práva k JSA, reštrikcie k účtom a cenným papierom a pod., vrátane historických zápisov). Údaje o  reštrikciách v evidencii CDCP budú totožné s údajmi v evidencii NCDCP. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po prevode aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu. 

Aké doklady budeme potrebovať na zmenu/zrušenie záložného práva po migrácii?

Po migrácii aktív budú všetky služby poskytované CDCP podľa podmienok stanovených v predpisoch CDCP.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, CENNÍK

Po migrácii aktív  budú všetky služby poskytované CDCP podľa podmienok stanovených v predpisoch CDCP, najmä Prevádzkovom poriadku CDCP.

Prevádzkový poriadok CDCP bude obsahovať časť OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S PREVODOM AKTÍV KLIENTOV NCDCP, v rámci ktorej budú vymedzené osobitné pravidlá pre klientov NCDCP (vrátane účastníkov), ktorých sa prevod aktív týka, upravujúce poskytovanie služieb po realizácii migrácie aktív. 

KONTAKTY

Pre detailnejšie informácie prosím kontaktujte:
NCDCP:

  • prevadzka@ncdcp.sk

CDCP:

  • Odbor Emisií (emisie zaknihovaných a listinných CP, JSA):  registracia@cdcp.sk
  • Odbor obchodných služieb (účty majiteľa, záložné práva): odos@cdcp.sk
  • Odbor klientskeho servisu (prístup účastníka, členstvo): participant@cdcp.sk