Pravidlá a predpisy

V tejto sekcii sú zverejnené základné dokumenty Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP), ktoré upravujú najmä pravidlá a postupy pri vykonávaní činnosti a poskytovaní služieb NCDCP, ako aj ďalšie skutočnosti súvisiace s jeho činnosťami. Tieto dokumenty sú v zmysle zákona o cenných papieroch záväzné pre všetky subjekty, ktorým NCDCP poskytuje svoje služby v súvislosti s výkonom svojich činností.

Zoznam dokumentov v tejto sekcii:

  • Prevádzkový poriadok NCDCP,
  • Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Komunikačné prepojenie s Depozitárom,
  • Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi,
  • Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Technická špecifikácia Hlavného informačného systému, 1. časť: Popis služieb U2A rozhrania,
  • Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Technická špecifikácia Hlavného informačného systému, 1. časť: Popis služieb A2A rozhrania,
  • Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Pravidlá odsúhlasovania údajov na účtoch cenných papierov,
  • Vykonávací predpis č. 6 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Postupy účastníkov NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania,
  • Vykonávací predpis č. 7 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Určenie a povinnosti kľúčových účastníkov NCDCP.

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku NCDCP – Postup účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi pri zadávaní cross (externých) služieb vyrovnania bol k 30.10.2017 zrušený v súvislosti s prechodom NCDCP na platformu TARGET2-Securities, keď pravidlá a postupy, ktoré obsahoval, prestali byť aktuálne.

Platné verzie dokumentov