Návštevníci webovej stránky

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (ďalej len NCDCP, a.s.),  je prevádzkovateľom webovej stránky www.ncdcp.sk (ďalej len „webová stránka“), v rámci ktorej spravuje sekcie Kontaktný formulár a Registrácia do newslettera, prostredníctvom ktorých umožňuje návštevníkom webovej stránky klásť akékoľvek otázky a získavať informácie súvisiace s činnosťou NCDCP, a.s.. 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre NCDCP, a.s. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov. Pretože informácie o spracúvaní osobných údajov sú veľmi komplexné a rozsiahle, navštívte, prosím, našu webovú stránku http://www.ncdcp.sk/dokumenty/ochrana-osobnych-udajov/, kde nájdete podrobnejšie informácie.

 

1.       Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Prevádzkovateľom informačného systému webová stránka je Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 47 255 889 (ďalej len „NCDCP, a.s.“).

2.       Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme webová stránka je komunikácia s návštevníkmi webovej stránky a iné oprávnené záujmy NCDCP, a.s. v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

3.       Zdroj spracúvaných osobných údajov

Zdrojom spracúvaných osobných údajov je informačný systém webová stránka, ktorá obsahuje kontaktný  formulár v sekciách Kontaktný formulár a Registrácia do newslettera.

4.       Zoznam spracúvaných osobných údajov

V informačnom systéme webová stránka NCDCP, a.s. spracúva nasledovné Vami poskytnuté údaje: mailová adresa.

5.       Oprávnené osoby

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa NCDCP, a.s. v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. NCDCP, a.s. ako prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

6.       Podmienky spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané až po vyplnení kontaktného formulára v sekciách Kontaktný formulár a/alebo Registrácia do newslettera na webovej stránke. V prípade navštívenia webovej stránky len za účelom získania informácií z už zverejnených informácií, bez vyplnenia formulára v sekciách Kontaktný formulár a/alebo Registrácia do newslettera, sa Vaše osobné údaje nevyžadujú a tým pádom ani nespracúvajú. 

7.       Podmienky likvidácie osobných údajov 

Vaše osobné údaje spracovávané v informačnom systéme webová stránka budeme uchovávať po dobu maximálne 1 rok. Po uplynutí tejto doby budú tieto údaje zlikvidované.  

8.       Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým NCDCP, a.s. poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

NCDCP, a.s. neposkytuje a nesprístupňuje Vaše osobné údaje žiadnemu sprostredkovateľovi, príjemcovi alebo tretím osobám.

9.       Zverejnenie osobných údajov

NCDCP, a.s. Vaše osobné údaje nezverejňuje.

10.    Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu.

11.    Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

12.    Práva dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na NCDCP, a.s. a na osobu, ktorá u nás zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch NCDCP, a.s. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.  

NCDCP, a.s. má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese: Ing. Ivan Salíni, Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky na adrese ivan.salini@ncdcp.sk