Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

Informácia o prevádzkovateľovi kamerového systému v priestoroch NCDCP, a.s. a o spracúvaní

osobných údajov prostredníctvom kamerového systému so záznamom

(nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 čl. 13,Zákon č. 18/2018 Z.z. § 19)

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa kamerového systému

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 47255889
Tel: +421 2 482 15 500, Fax: 482 15 551, e-mail:
info@ncdcp.sk

 

Zodpovedná osoba

Ing. Ivan Salíni, tel: +421 2 482 15 341, e-mail: ivan.salini@ncdcp.sk

 

Právny základ spracúvania, účel spracúvania

Oprávnený záujem, ochrana majetku

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie

 

Doba uchovávania zaznamenaných osobných údajov

13 dní

 

Pri spracúvaní osobných údajov z kamerového záznamu prevádzkovateľa, neexistuje automatizované individuálne
rozhodovanie, vrátane profilovania

 

Poskytnutie osobných údajov do kamerového záznamu nie je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje

 

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup  k osobným údajom sa jej týkajúcich

  • na opravu osobných údajov

  • na vymazanie osobných údajov

  • na obmedzenie spracúvania osobných    údajov

  • namietať

  • na prenosnosť osobných údajov

  • na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním OÚ (ak takýto poskytla) kedykoľvek

  • podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona 18/2018 Z.z.