Ochrana cenných papierov účastníkov

V súlade so znením európskeho nariadenia č. 909/2014 (CSDR), kap. II odd. 3 čl. 38 NCDCP pre systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, vedie evidenciu a účty, ktoré mu kedykoľvek a bezodkladne umožnia na účtoch v centrálnom depozitárovi oddeliť cenné papiere účastníka od cenných papierov akéhokoľvek iného účastníka a prípadne od vlastných aktív (ods. 1). 

V súlade s vyššie spomenutým článkom nariadenia (ods. 6) zverejňujeme v nižšie priloženom dokumente "Ochrana cenných papierov účastníkov a ich klientov v podmienkach NCDCP" informácie o úrovniach ochrany a nákladoch spojených s rôznymi úrovňami segregácie, ktoré NCDCP poskytuje, a opis právnych dôsledkov príslušných úrovní poskytovanej segregácie vrátane informácií o konkurznom práve uplatniteľnom v príslušnej jurisdikcii.