Splnomocnenia

  • Plnomocenstvo

    Univerzálny interaktívny formulár určený pre všetky operácie, kde sa vyžaduje udelenie plnej moci pre zastupovanie právnického subjektu i fyzickej osoby.

    Link na dokument: Plnomocenstvo (479 kB)