Formuláre a zmluvy

Emitent

Tu nájdete potrebné vzorové interaktívne dokumenty určené pre emitentov cenných papierov podľa toho, či ide o emisie listinných alebo zaknihovaných cenných papierov.

Účastník

Tu nájdete potrebné vzorové dokumenty určené pre subjekty, ktoré sa uchádzajú o prístup účastníka k službám NCDCP.

Účet

Tu nájdete potrebné vzorové interaktívne dokumenty potrebné k zriadeniu a vedeniu účtu cenných papierov v NCDCP.

Záložné právo

Tu nájdete potrebné vzorové interaktívne dokumenty potrebné k registrácii zmluvného záložného práva k cenných papierom v NCDCP.

Ostatné formuláre

Tu nájdete všetky ďalšie vzorové dokumenty, ktoré nie sú zaradené v iných sekciách.